ទំព័ររដ្ឋមន្ត្រី​

កម្រងរូបភាព រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ពីឆ្នាំ១៩៩៣-បច្ទុប្បន្ន

សុជីវធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបដិមា

សុជីវធម៌សំពះព្រះសង្ឃនិមន្ត (ដើរ) និង​ គង់ (អង្គុយ)

សុជីវធម៌សំពះរៀមច្បង ឬថ្នាក់ដឹកនាំ

សុជីវធម៌សំពះមាតាបិតា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

Scroll to Top