មន្ទីរធម្មការនិងសាសនា

លោក ទេព គង្កា

លេខទូរស័ព្ទ 012 353 778

Facebook 

 

លោក រ៉េត សារ៉ាត

លេខទូរស័ព្ទ 012 499 467

Facebook

លោក ហាក់ ហុង

លេខទូរស័ព្ទ 012 253 419

Facebook

លោក ឆឹម តឿ

លេខទូរស័ព្ទ 011 767 611

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61551928650591&mibextid=LQQJ4d


លោក គុណ សម្បត្តិមុនីរតន៍

លេខទូរស័ព្ទ 017 881 377

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070022171568

លោក តាន់ តៃជ្រាន់

លេខទូរស័ព្ទ 015 474 444

Facebook https://www.facebook.com/dcreligionkg.thom

លោក អែម សុធា

លេខទូរស័ព្ទ 089 477 203 

លោក លី សិទ្ធី

លេខទូរស័ព្ទ 012 556 432 

លោក ជួន វ៉ាន

លេខទូរស័ព្ទ 016 447 424

លោក សំ សារឿន 

លេខទូរស័ព្ទ 097 201 7281 

លោក មៀច អែម

លេខទូរស័ព្ទ 092 139 032

លោក សម សោភ័ណ

លេខទូរស័ព្ទ 012 262 429

លោក នាក់ យិតថូ

លេខទូរស័ព្ទ 012 333 378

លោក ហួន គា

លេខទូរស័ព្ទ 012 993 697

ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនា រាជធានី/ខេត្ត

Scroll to Top