សង្ឃ​ប្រកាស​របស់​គណៈ​សង្ឃ​នាយក​ក្នុង​អនុសង្ឃ​វច្ឆរៈ​មន្ បោះពុម្ព
និពន្ធដោយ Sok Kim   
ថ្ងៃពុធ ទី10ខែមេសាឆ្នាំ2013ម៉ោង03:40

progressive.ua/
t-marka.ua
kokun.net/
www.progressive.ua/
winnerlex.com.ua/
profvest.com
shah21.com.ua
www.docservis.com.ua
បាន​បន្ទាន់​សម័យ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2016ម៉ោង02:22