បុណ្យ​ឈាបនកិច្ច បោះពុម្ព
និពន្ធដោយ Sok Kim   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី09ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ម៉ោង08:49

បាន​បន្ទាន់​សម័យ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅ ថ្ងៃពុធ ទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ម៉ោង09:04