កម្រង​ឯកសារ​ស្ បោះពុម្ព
និពន្ធដោយ Sok Kim   
ថ្ងៃសុក្រ ទី12ខែមេសាឆ្នាំ2013ម៉ោង10:54

បាន​បន្ទាន់​សម័យ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014ម៉ោង14:47